Kjøpsvilkår

Sammenleggbart innhold

Angrerett

Standard salgsvilkår for forbrukerkjøp av varer og tjenester over internett – Hundetepper AS Oppdatert 30.04.2021

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Hundetepper AS, Rostockgata 7, 0191 oslo, kundeservice@hundetepper.no, org.nr 926877852, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt tjenesten er blitt bestilt av kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten er utført. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 30 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6.Levering

Ved levering utenfor Norge vil du ikke bli belastet norsk merverdiavgift. Du er selv ansvarlig for betale avgift og toll til ditt lands myndigheter.

7. Risikoen

For tjenesten Risikoen for tjenesten går over på kjøper når han har fått tjenesten levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerettloven

Gir deg rett til å angre ditt kjøp dersom kjøpesummen er på over kr. 300. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Enkelte varer omfattes ikke av angreretten, f.eks. hygieneprodukter (i vårt tilfellet et hundeteppet). For at angreretten skal gjelde for denne typen varer, skal originalemballasjen være uåpnet.

Alle returvarer blir kontrollert ved mottakelse. Er verdien av varen forringet, kan du miste kjøpsbeløpet helt eller delvis.

14 dagers angrerett gjelder fra den dag du mottar varen. Dersom fristen går ut på en helligdag, lørdag, 17. mai eller nyttårsdag forlenges fristen til neste hverdag. Dersom det er flere varer på samme bestilling, og disse ikke har blitt levert samtidig (eller hvis samme vare har blitt levert flere ganger), gjelder angreretten for samtlige varer fra den dag du mottok den siste varen.

For å gjøre angreretten gjeldende skal du melde klart fra til oss og senest 14 dager etter at du mottok varen. Det gjør du ved å sende oss en epost til kundeservice@hundetepper.no med bilder av produktet/originalemballasjen og får godkjenning på at produktet kan returneres. Vi forventer at du avtaler retur snarest og senest 14 dager etter at du mottok varen.

Angreretten gjelder kun for private forbrukere.

Forbrukeren er ansvarlig for kostnadene ved å returnere varen. Dersom gratis frakt er gitt ved en ordre som det skal gjøres retur på vil det påløpet et gebyr på 150 kroner.

9. Spesialbestillinger

Personaliserte produkter med trykk kan dessverre ikke byttes eller returneres da dette regnes som speisalbestillinger. Andre spesialbestillinger som ikke kan byttes, og som kjøpes på eget ansvar, er shorts med trykk og utgåtte fotballdrakter (hvor spilleren har blitt solgt, byttet draktnummer e.l.)

10. Forsinkelse og manglende levering

kjøperens rettigheter og frist for å melde krav Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse og/eller heve avtalen fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig. Oppfyllelse Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene heve avtalen og ikke levere tjenesten.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Leveringstid